Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest …………….. zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: …………….. lub na e-mail: ……………. lub dzwoniąc pod numer telefonu: ……………………..
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 6. Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom z zakresu podmiotów publicznych oraz podmiotów współpracujących, którym przekazanie danych jest konieczne celem realizacji umowy.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądać przeniesienia danych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje mające na celu dopasowanie świadczonych usług do profilu Klienta.


1. Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.
2. Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.